Xidmətlər

KLİNİKİ PSİXOLOGİYA (KP)


KLİNİKİ  PSİXOLOGİYA  (KP) 

 • KP-nin məqsəd və vəzifələri, predmeti, əsas istiqamətləri.
 • Baş beynin anatomik quruluşu.
 • Psixi fəaliyyətin fizioloji əsasları.
 • Ümumi psixopatologiya. Qavrama,  təfəkkür, yaddaş  anlayışları  və  onların  pozuntuları.
 • Emosiya, iradi meylin, düşüncənin pozuntuları
 • KP somatik xəstəliklərdə. KP psixiatriyada. Psixi xəstəliklərin təsnifatı. DSM MKB
 • Şizofreniyanın psixoloji modeli
 • Affektiv pozuntuların psixoloji modeli. Depressiya
 • Həyəcan pozuntularının psixoloji modeli
 • Şəxsiyyət pozuntularının psixoloji modeli
 • Yuxu pozuntuları
 • Cinsi funksiyanın pozuntuları
 • Nevrozlar
 • Psixoloji travma. Posttravmatik stress
 • Oliqofreniya və digər irsi xəstəliklər
 • Narkomaniya, alkoqolizm və digər asılılıqlar
 • Məhkəmə psixoloji və psixiatrik ekspertizalar. Anlaqsızlıq anlayışı


__________________________________________________________


Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.